Commissie van toezicht

Het toezicht op het financieel beleid van het bestuur wordt uitgeoefend door de Commissie van Toezicht. Deze commissie bestaat uit drie leden, de heren W. Essers, G. Hovens en een nog in te vullen vacature. De taak van de commissie is het beoordelen van het beleid en de taakuitoefening van het bestuur. Van haar bevindingen brengt de commissie zonodig verslag uit aan de algemene vergadering. Voor het uitoefenen van haar onderzoek is het bestuur verplicht aan de commissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. Bovendien is de commissie bevoegd om gevraagd en ongevraagd het bestuur op financieel gebied te adviseren.