DE ONDERLINGE BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING “HOLZ” u.a.

zal op donderdag 14 oktober 2021 haar JAARVERGADERING houden in het Catharinahoes, Lambertistraat 12 te Kerkrade. Aanvang: 19.00 uur.

NB: VOOR HET BIJWONEN VAN DEZE JAARVERGADERING DIENT U ZICH, TER VOLDOENING AAN DE RICHTIJNEN VAN HET RIVM, VOORAF TELEFONISCH AAN TE MELDEN BJ HET SECRETARIAAT, TEL. 045-5453787, EN WEL UITERLIJK TOT 11 OKTOBER 2021.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter
  2. Notulen jaarvergadering dd. 1 oktober 2020
  3. Jaarverslag 2020 van de secretaris
  4. Financieel jaarverslag 2020
  5. Vaststelling bestuursreglement WBTR (zie voor concept onze website www.begrafenisverenigingholz.nl)
  1. Verkiezing bestuursleden
  2. Rondvraag en sluiting

HET BESTUUR

Concept bestuursregelement Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)